ﺗﯿـﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐــﺎرﺷﻨــﺎﺳـﯽ ﺷـﺮﮐﺖآی تی ویو ﺑــﺎ ﺳﺎﻟﻬــﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻤـﺎدي در اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﻫــﺎي ﮐـﻮﭼـﮏ و ﺑـﺰرگ ﺑﺎﻧﮑـﯽ در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ و آﺷﻨـﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺎ ﻧﯿـﺎزﻫﺎي

ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣــﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑــﺪاري الکترونیک بر این باور است که با تکیه بر این تجارب میتواند در کنار مشتریان خود همراهی مطمئن برای موفقیت آنها باشد. برخی از پروژه ها که مدیران و

کارشناسان این شرکت در طول سالهای گذشته در آن مشارکت داشته و یا توسط تیم شرکت انجام شده به شرح ذیل است  :

 

 

 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﺳﯿﺒﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان 1372- 1376
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ OLAS دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان 1378 – انگلستان
 • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﺒﺎ 1379
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي دو ﺳﺎل 1380
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان 1380
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي 1381
 • اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ کربنکینگ Symbols  و بومی سازی و پیاده سازی برای بانک کارآفرین    1383
 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ و ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻮﺳﮑﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1385
 • ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرت ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان 1386
 • ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان 1387

 • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ کربنکینگ  SABﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺎر ﺳﺎزان آﯾﻨﺪه (نور)  1388-1390
 • مدیریت پروژه انتقال سیستم متمرکز از سایت توسعه به سایت عملیاتی موسسه مالی واعتباری کارسازان آینده ( نور )  1391
 • مشارکت در انجام پروژه سوییچ بانک شهر   1392
 • مدیریت ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻌﺐ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺎرﺳﺎزان آﯾﻨﺪه( نور)  1392-1393
 • طراحی پروژه Close Loop کارت اعتباری برای شرکتهای پرداخت الکترونیک  1394
 • تهیه طرح تجاری تاسیس بانک مجازی 1395
 • تهیه طرح تجاری سیستم بانکداری دیجیتال ( شعبه مجازی) 1396
 • همکاری تجاری با شرکت ERI سوئیس برای ارائه راهکار متمرکز بانکی Olympic در ایران  - 1397
 • مشاور فنی بانک ملت و شرکت به پرداخت ملت جهت انتخاب نرم افزار بین المللی خدمات کارت و سوئیچ  1397
 • طراحی و تولید سیستم موبایل پوز " ویو پی "   1398
 • طراحی سیستم بانکداری دیجیتال، شعبه مجازی   " ویو بانک "  1398
 • طراحی و پیاده سازی برنامه های کاربردی کارتخوانهای ANFU, NewPOS و Nexgo  چین  - 1399
 • طراحی و تولید سیستم مدیریت از راه دور ترمینالهای پرداخت با نام تجاری "ViewPOS" در 1399         

 

 

 

 •  
بالا