ﺗﯿـﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐــﺎرﺷﻨــﺎﺳـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ IT View ﺑــﺎ ﺳﺎﻟﻬــﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻤـﺎدي در اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﻫــﺎي ﮐـﻮﭼـﮏ و ﺑـﺰرگ ﺑﺎﻧﮑـﯽ در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ و آﺷﻨـﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺎ ﻧﯿـﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣــﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑــﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿک ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣطمئن ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ; ﺑــﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨـﺎﺳﺎن اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬــﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﻣﺸــﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞاﺳﺖ:

 

 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﺳﯿﺒﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان 1372- 1376
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ OLAS دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان 1378 – انگلستان
 • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﺒﺎ 1379
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي دو ﺳﺎل 1380
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان 1380
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي 1381
 • اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ کربنکینگ Symbols  و بومی سازی و پیاده سازی برای بانک کارآفرین    1383
 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ و ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻮﺳﮑﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1385
 • ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرت ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان 1386
 • ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان 1387

 • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ کربنکینگ  SABﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺎر ﺳﺎزان آﯾﻨﺪه (نور)  1388-1390
 • مدیریت پروژه انتقال سیستم متمرکز از سایت توسعه به سایت عملیاتی موسسه مالی واعتباری کارسازان آینده ( نور )  1391
 • مشارکت در انجام پروژه سوییچ بانک شهر   1392
 • مدیریت ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻌﺐ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺎرﺳﺎزان آﯾﻨﺪه( نور)  1392-1393
 • طراحی پروژه Close Loop کارت اعتباری برای شرکتهای PSP -   1394
 • تهیه طرح تجاری تاسیس بانک مجازی 1395
 • طراحی و تولید سیستم موبایل POS پرستو 1396
 • تهیه طرح تجاری سیستم بانکداری دیجیتال ( شعبه مجازی) 1396
 • همکاری تجاری با شرکت ERI سوئیس برای ارائه راهکار متمرکز بانکی Olympic در ایران  - 1397
 • مشاور فنی بانک ملت و شرکت به پرداخت ملت جهت انتخاب نرم افزار بین المللی خدمات کارت و سوئیچ  1397

 

 

 

 •  
بالا