ﺗﯿـﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐــﺎرﺷﻨــﺎﺳـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ IT View ﺑــﺎ ﺳﺎﻟﻬــﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻤـﺎدي در اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﻫــﺎي ﮐـﻮﭼـﮏ و ﺑـﺰرگ ﺑﺎﻧﮑـﯽ در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ و آﺷﻨـﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺎ ﻧﯿـﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣــﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑــﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿک  ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣطمئن ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ; ﺑــﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨـﺎﺳﺎن اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬــﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﻣﺸــﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:               

 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﺳﯿﺒﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان 1376
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ OLAS دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان 1378
 • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﺒﺎ 1379
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي دو ﺳﺎل 1380
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان 1380
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي 1380
 • اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ Symbols ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ 1383-1385
 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ و ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻮﺳﮑﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1385
 • ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرت ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان 1386
 • ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان 1387
 • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ SAB ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺎر ﺳﺎزان آﯾﻨﺪه (نور)  1388-1390
 • مدیریت پروژه انتقال سیستم متمرکز از سایت توسعه به سایت عملیاتی موسسه مالی واعتباری کارسازان آینده ( نور )  1391
 • مدیریت ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻌﺐ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺎرﺳﺎزان آﯾﻨﺪه( نور)  1392-1393
 • طراحی و تولید سیستم موبایل POS پرستو 1393 - 1394
 • تهیه طرح تجاری و مشاوره فنی  راه اندازی بانک مجازی   1395

   

 •  
بالا