مشاوره تخصصی

ﺷـﺮﮐﺖ  آی تی  ویو  به منظور ارائه خدمات مشاوره حرفه ای تکنولوژی و فناوری اطلاعات به بانکها و موسسات مالی کشور با عقد قرارداد همکاری تجاری با شرکت Deloitte بعنوان نماینده رسمی و انحصاری این شرکت در ایران در حوزه صنعت بانکداری به ارائه خدمات مشاوره در این زمینه میپردازد.  تجربه موفق مدیران شرکت در زمینه پروژه های بانکداری الکترونیک در کشور و بکارگیری کارشناسان خبره و با تجربه در کنار مشاوران خبره شرکت دیلویت ترکیب مناسبی از تجربه بومی و تجربه بین المللی را برای ارائه راهکارهای صحیح و کارآمد را به مشتریان بوجود آورده است.  

متدولوژی مشاوره و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺸـﺎوران اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ، ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﻪ  ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت سازمان ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﺎزﻧﮕﺮي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و آرﻣـﺎﻧﻬـﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫـﺎي ﭼـﺎﻟش زا،  در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣـﺮﻓﻪ اي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ﺷﺮﮐﺖ در زمینه فناوری اطلاعات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:

 • ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت سازمان
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی فروشنده نرم افزار و انتخاب ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎنِDeloitte logo
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
 • پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات سازمان
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
 • تهیه مستندات تجاری شامل RFI، RFQ، Proposal
 • تهیه طرح تجاری  Business Plan
 • برنامه ریزی برای راه اندازی موسسات اعتباری و بانک ها از ابتدا تا عملیاتی شدن بانک
 • خدمات مشاوره تجاری
 • بهینه سازی روش ها و مهندسی مجدد فرایندها
 • مدیریت ریسک سازمان
 • مشاوره استراتژی و عملیات

 

 

بالا