تولید برنامه های کاربردی

ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺗﻮﻟـﯿﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑـﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿک و ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧــﯿﮏ ﺗـﻮﺳﻂ ﺗـــﯿﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻧﺮم اﻓـﺰار اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دﯾــﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋـﻪ ﻣﯽ ﮔـﺮدد . در اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ از ﻣﺘﺪﻫـﺎ و روش های مهندسی نرم افزار و همچنین اﺑﺰارﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ و آخرین تکنولوژی های روز ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯿﻬﺎي آﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد. چرخه تولید نرم افزار ها از جمع آوری اطلاعات و امکان سنجی تولید تا تست نهایی و بهره برداری عملیاتی تحت مدیریت پروژه و مدیریت تولید نرم افزار کنترل و اجرا میشود . 

از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد:

  • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش
  • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﯿﻮﺳﮏ
  • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧیک ﺑﺮاي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ
  • اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯿﻨﮓ
  • ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮑﯿﻨﮓ
  • ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ
  • انواع سیستمهای Close Loop
بالا