مدیریت پروژه های بزرگ بانکی

اغلب پروژه ها در راستای پوشش دهی  به "زوایای - بحرانی "اهداف تجاری ، تعریف شده و بطور میانگین ، نزدیک به 50 درصد از پروژه ها با شکست روبرو می شوند . مطمئنا داشتن مدیریت صحیح پروژه در حصول بهینه نتیجه دلخواه بسیار ضروری است.  شرکت آی تی ویو با داشتن تجربه کافی و سوابق موفق در انجام پروژه های بزرگ بانکی موفقیت پروژه های شما را تضمین خواهد کرد

ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:

oim-pmo-it-governance-structure-cox-6-728

 • ایجاد دفتر مدیریت پروژه PMO
 • استفاده از استانداردهای بین المللی مدیریت پروژه از جمله PRINCEII
 • بررسی و امکان سنجی اولیه اجرای پروژه ها
 • بررسی هزینه ها و بودجه بندی پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • سازماندهی تیم پروژه
 • زمانبندی و اختصاص نیروها
 • تشکیل و برگزاری جلسات کمیته راهبری پروژه
 • کنترل پیشرفت پروژه ها
 • ارائه گزارشات تا حصول نتیجه
 • مدیریت قراردادها
 • مدیریت فروشنده نرم افزار

 

 

بالا