ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﻨﺎوران اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ IT View در ﺳـﺎل 1385 ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺧﺪﻣـﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارند. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺒـﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﭘﺮوژه ﻫـﺎي آﺗﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺟﺬب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺗﺨﺼﺼﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارد.

ویژگی های کلیدی شرکت آی تی ویو

 • تیم کوچک با توان انجام پروژه های بزرگ
 • تجربه انجام پروژه های موفق در سیستم بانکی کشور
 • نوآوری در ارائه راهکارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک
 • تجربه همکاری با شرکتهای بزرگ بین المللی
 • دارای تیم متخصص و حرفه ای
 • آشنایی کامل با نیازها ی فنی و تجاری بانکها و موسسات مالی
 • انجام کسب و کار مبتنی بر دانش و تجربه
 • توانایی اجرای پروژه های برون مرزی
 • قابل اطمینان ، متخصص و سریع

 

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘـﺪﯾـﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﮐﺸـﻮر در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم را ﺑـﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺗﺮاز اول دﻧﯿﺎ دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره ﺑﺪﻧﺒﺎل اراﺋﻪ راﻫﮑـﺎرﻫﺎي ﻧـﻮﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿـﻢ و در اﯾـﻦ راه از ﭘـﯽ ﺷﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻣﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ راﻫﮑـﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ درﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿـﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﺑـﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺧﻠﯽ موجب ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات آﺗـﯽ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﻫﻢ ردﯾﻒ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ. 

موسس و مدیرعامل شرکت آی تی ویو آقای مهندس فریبرز رحمانی فارغ التحصیل رشته علوم کامپوتر از دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) میباشد. وی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در سال 1372 فعالیت خود را در شرکت خدمات انفورماتیک شروع نمود و به مدت 10 سال در این شرکت از سمت برنامه نویسی تا مدیریت پروژه و مدیریت گروه عملیات و پشتیبانی ادامه دادند. حضور ایشان در شرکتهای خارجی در امارات ، انگلستان و کانادا و فرانسه موجب دستیابی به تجربیات بیشتر بین المللی و کار با شرکتهای حرفه ای در زمینه سیستمهای بانکی شد. پس از مراجعه مجدد از کشور کانادا در سال 1385 اقدام به تاسیس شرکت آی تی ویو در ایران نمودند. تا کنون سیستمهای بانکی بین المللی متعددی توسط ایشان به بازار بانکی کشور معرفی گردیده است.

pme

برخی از سمتهای کاری ایشان تا کنون بشرح ذیل است:

 • رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت چشم انداز فناوران اطلاعات (آی تی ویو )   1385- تا کنون 
 • مدیر عامل و عضو هئیت مدیره شرکت سپهرنت ایرانیان-  نماینده شرکت Sab فرانسه در زمینه Core Banking Solution در ایران  1388 - 1393
 • مدیر پروژه پیاده سازی و بومی سازی نرم افزار SAB فرانسه در موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده  1388- 1390
 • مشاور فنی پست بانک ایران در زمینه انتخاب و پیاده سازی سیستم جامع بانکی (Core Banking System) 1386
 • مدیر اجرایی شرکت System Access سنگاپور در ایران در زمینه فروش و پیاده سازی سیستم متمرکز بانکی       1383- 1385
 • مدیر پروژه بومی سازی و پیاده سازی Symbols Core Banking Software بانک کار آفرین 1383 1385
 • مدیر پروژه شرکت GIT  دبی در زمینه سیستمهای بانکی ، در ایران  1382 - 1383
 • مدیر اجرایی راهکارهای مشتریان و عضو هیئت مدیره شرکت BitLife   -  تورنتو کانادا   1381 - 1382
 • مدیر گروه عملیات پشتیبانی سیستمهای سیبا و سپهر  شرکت خدمات انفورماتیک   1379 -1381
 • مدیر پروژه شرکت خدمات انفورماتیک در پروژه Core Banking  بانک کار آفرین   1378-1379
 • تحلیل گر ارشد برای بومی سازی سیستم دفتر کل بانک ملی ایران در شرکت QSP انگستان  1378
 • تحلیل گر ارشد سیستمهای بانکی شعبه ، مرکز ، امور بین الملل ، دفتر کل شرکت خدمات انفورماتیک  1376 1378
 • تحلیل گر ، طراح و برنامه نویس سیستمهای بانکی شرکت خدمات انفورماتیک  1371- 1376

 

"دعوت به همکاری"

شرکت آی تی ویو  جهت تکمیل کادر کارشناسی و فنی خود جهت توسعه نرم افزارهای بانکداری الکترونیک از تخصصهای ذیل جهت  همکاری تمام وقت در محیطی پویا و صمیمی با مزایای مکفی دعوت بعمل میاورد:

 

 

عنوان

سابقه کار مرتبط 

تخصص

برنامه نویس موبایل  Front Office

حداقل 2 سال

 مسلط به تکنولوژی و زبانهای روز برنامه نویسی موبایل

Android, IOS, Windows

Java, HTML 

برنامه نویس بخش سرور ، سیستمهای BackOffice

حداقل 3 سال   SQL-SERVER, Oracle, JAVA, J2EE

 تسلط به زبان انگلیسی مزیت محسوب میگردد. 

 

 متقاضیان عزیز میتوانند رزومه کاری خود را در قالب PDF به  job@itviewco.com  ارسال فرمایید.

 

بالا