راهکارهای مبتنی بر موبایل و تبلت

ﺷﺮﮐﺖ آی تی ویو ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري و ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد. اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬــﺎي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي  ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ  زﻣﯿﻨﻪ  ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻃـﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺮد. بعنوان اولین محصول در این زمینه سیستم موبایل POS پرستو در سال 1393 در شرکت طراحی و تولید گردیده است و بزودی راهکارهای دیگری برای گوشی های هوشمند و تبلت ارائه خواهد شد. از جمله این راهکارها میتوان به سیستمهای ذیل اشاره نمود:

  • سیستم کیف پول موبایلimg1

  • سیستم پرداخت و عملیات بانکی از طریق شبکه اجتماعی

  • سیستم های مبتنی بر NFC

 

 

 

بالا