راهکار جامع پرداخت الکترونیک

CMSشرکت آی تی ویو همیشه در صدد ارائه راهکارهای نوین مرتبط با پرداخت الکترونیک به سیستم بانکی کشور بوده و راهکارهای بین المللی متفاوتی را در این زمینه معرفی نموده است . در ارائه این راهکارها تمرکز بر قابلیتهای گسترده در زمینه پرداخت الکترونیک ، مدیریت کانالهای گوناگون پرداخت ، معماری سیستم ، توان عملیاتی و کارایی بالا بوده است.  راﻫﮑــﺎر جامع ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘـﺮوﻧﯿﮏ اﯾـﻦ ﺷﺮﮐﺖ در حال حاضر ﺷـﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺴﺘــﻪ ﮐـﺎﻣـﻞ و ﺟـﺎﻣـﻊ از ابزارها و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬــﺎي ﯾﮑﭙـﺎرﭼــﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿک است ، ارائه نرم افزارهای مدیریت تراکنشهای درون خط پرداخت الکترونیک شامل سیستمهای مدیریت خدمات کارت و سوییچ ، ارائه انواع کارتهای پرداخت ، سیستمهای مربوط به انواع کانالهای پرداخت و سیستمهای مرتبط  دیگر است .

برﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺪور و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻮاع ﮐﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ

  • ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺎﻧﮑﯽ

  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن و دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت

  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎ

  • سیستم مدیریت انواع ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺖ

  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺸﻬﺎ

  • سیستم مدیریت تقلب 

  • سیستم مدیریت وفاداری مشتریان

  • سیستم حسابداری و تسویه حسابها

بالا