راهکار جامع سیستم متمرکز بانکی ( Core Banking Total Solution )

  ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ طولانی ﻣﺪﯾﺮان و مشاوران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ سیستم های ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ (Core Banking Systems) و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت مالی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨـﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﯿﻦ اﻟﻤـﻠﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ بومی سازی و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ، زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ سیستم های ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. شرکت آی تی ویو به عنوان تنها شرکتی که تجربه بومی سازی و پیاده سازی دو نرم افزار بین المللی در کشور را دارا میباشد و همچنین شناخت دقیق قابلیت ها و توانایی های نرم افزارهای خارجی و داخلی موجب گردیده تا این شرکت به عنوان یک متخصص تراز اول در این زمینه توانایی ارائه یک راهکار جامع را بر اساس نیاز مشتریان داشته و در پیاده سازی این راهکارها، همکاری متخصص ، مطمئن و قابل اعتماد میباشد.

این شرکت تا کنون دو راهکار نرم افزاری کربنکینگ  بین المللی به نامهای Symbols  و SAB را به بازار ایران معرفی نموده و برای یک بانک خصوصی و یک موسسه مالی معتبر بومی سازی و پیاده سازی نموده است و هم اکنون راهکار OLYMPIC ساخت کشور سوئیس را که از بهترین و پیشرفته ترین سیستمهای کربنکینگ در دنیا بشمار میرود ، ارائه مینماید.

راهکارهای قابل ارائه شامل:

 • راهکار اتوماسیون بانکهای مرکزی
 • بانکداری خرد
 • بانکداری شرکتی 
 • بانکداری خصوصی
 • بانکداری تجاری
 • بانکداری بین الملل
 • مدیریت ثروت 
 • بانکداری اسلامی
 • بانکداری الکترونیک 

 خدمات قابل ارائه توسط شرکت آی تی ویو در زمینه کربنکینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بهینه سازی و ارتقاء سیستم موجود در صورت امکان 
 • انجام پروسه انتخاب نرم افزار بر اساس استانداردهای بین المللی و معرفی نرم افزار مناسب بانک
 • سازماندهی و مدیریت پروژه 
 • تحلیل نیازها، بومی سازی و پیاده سازی نرم افزار بین المللی 
 • نظارت بر اجرای پیاده سازی شرکت ارائه کننده نرم افزار 
 • تولید و یکپارچه سازی سیستم های جانبی 
 • طراحی و تولید نرم افزار شخصی بر اساس نیازهای موجود و توسعه آتی بانک 
 • مدیریت و اجرای پروسه انتقال اطلاعات 
 • نگهداری و پشتیبانی 24/7 سیستم ها 

 

Core Banking

بالا