سیستم تصمیم گیری اعطای وام


بدست آوردن حسابهای سود آورتر و کاهش هزینه های عملیاتی.

افزایش کارایی پردازش درخواستهای وام

 

سیستم تصمیم گیری اعطای وام ، پردازش تصویب یا رد اعطای وام به متقاضیان، ارزیابی وام گیرنده و تعهدات وام را از طریق استفاده از تکنیک امتیاز دهی و تحلیل تصمیم گیری بصورت اتوماتیک میسر میسازد.  تکنیک های اثبات شده امتیاز دهی امکان ارزیابی و پیش بینی اعتبار مشتریان بالقوه را فراهم میسازد.

این سیستم مدیریت تصمیم ،  سازمان وام دهنده را قادر میسازد تا در معرض ریسک حداقل قرار گرفته و موجب افزایش کارایی عملیاتی خود شود. سیستم یک مدیریت انعطاف پذیر از قوانین اعتباری وام دهنده ، سیاست های اعتباری و مدلهای امتیاز دهی را ارائه میکند. موتور مدل سازی جادویی فرایند کسب و کار موجب حذف وابستگی به فروشنده و کارمندان داخلی آی تی درگیر میشود.

قابلیتهای سیستم :

سیستم انواع مختلفی از اعطای وام های خرده را پوشش می دهد: وامهای مصرفی، کارت های اعتباری، وام اینترنتی، وام خودرو،

وام مسکن. با سیستم تصمیم اعطای وام، سازمان های مالی می تواند به بهبود کیفیت پرتفوی وام، کاهش هزینه های عملیاتی،

بهبود پیروی از مقررات و کنترل خسارات بد ناشی از بدهی بپردازند. سیستم های پردازش درخواست وام نیز امکان می دهد تا وام دهندگان برای به دست آوردن مشتریان با ارزش و افزایش بهره وری کارکنان اقدام نمایند.