سیستم مدیریت رفتار مشتریان


1

سیستم رفتاریScorto راهکار استراتژی مدیریت مشتری است که به محاسبات اتوماتیکBasel II، دسته بندی و تقسیم بندی مشتری مجهز می باشد.

سیستم رفتاری Scorto بر اساس رتبه بندی رفتاری ثابت و تکنولوژی تحلیل داده ی مشتری بنا نهاده شده است و با یک پیش زمینه قوی شما را برای تصمیم گیری آماده خواهد کرد:

ویژگی های کلیدی و مزایای آن

این سیستم ابزار کاملی برای ارزیابی منظم مشتری در چرخه حیات وام می باشد. راهکاری است بر پایه تکنولوژی رتبه بندی رفتاری که برای ارزیابی پویای حساب مشتری استفاده می شود، بنابراین به قرض دهنده اجازه می دهد به منظور ارزیابی عادلانه، خطرات بالقوه و فرصت های کسب سود که ممکن است به دلیل رفتار و درآمد وام گیرنده ایجاد شود را در نظر بگیرد. 

هم چنین سیستم رفتاری Scorto راهکاری بسیار مناسب برای ساخت یک سیستم داخلی بر مبنای رتبه بندی است و کارایی آن با یکپارچه بودن با  گزارش های Basel II و ماژول های مدلینگ بهینه می شود. تمام اینها مجموعه نرم افزاری با ویژگی های کامل را به وجود آورده است برای :

2

 

وظایفی که در زیر به آنها اشاره می شود به طور موثر تعدادی از ویژگی های سیستم رفتاریScortoرا پوشش می دهند:

4